تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1378 
الاهیات و معارف اسلامی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
0.00 
فوق لیسانس 
1381 
دین‌شناسی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
0.00 
دکترا 
1381 
فلسفه دین 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00