سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
عضو در هیئت علمی تمام وقت 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه 
عضو در هیئت علمی پاره وقت 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجله نقد و نظر 
عضو هیأت تحریریه  
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
مدارس علميه قم  
مدرس 
 
 
ادبيات عرب، منطق و كلام 
تدریس 
مدرسه امام خميني و مدرسه حجتيه 
مدرس 
 
 
كلام، فلسفه، كلام جديد 
تدریس 
مؤسسه امام خميني 
مدرس 
 
ادامه دارد 
زبان تخصصيِ كلام، فلسفه دين 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم (قم)  
مدرس 
 
ادامه دارد 
زبان تخصصی معرفت‌شناسی دینی 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب (قم)  
مدرس 
 
ادامه دارد 
معرفت‌شناسی دینی